Gebruikersvoorwaarden

Inleiding

Lees deze voorwaarden en de helpfunctie van het systeem goed door voordat u de MVI-zelfevaluatie tool (MVI ZET) gaat gebruiken.

MVI ZET wordt beheerd door PIANOo. Organisaties die starten met MVI ZET krijgen inloggegevens voor één account. Deze account is voor een lokaal beheerder van de organisatie. De lokaal beheerder kan collega's uitnodigen en hen een autorisatierol toekennen.

PIANOo behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden en de helpfunctie aan te passen. Gebruikers ontvangen een melding als de gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn, opdat zij deze expliciet kunnen aanvaarden.

1. Definities

Aanbestedende Dienst

Iedere entiteit die een plicht tot aanbesteden heeft op basis van de Aanbestedingswet 2012

Data

Alle gegevens en content van wat voor aard dan ook als geleverd, gecreëerd en/of verkregen door een Aanbestedende Dienst of door een Onderneming

Gebruiker

Eenieder die zich geregistreerd heeft voor MVI ZET

MVI-zelfevaluatie Tool (MVI ZET)

MVI-zelfevaluatie tool, webtool waarmee overheden inzicht krijgen in hun vorderingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Organisatie

De organisatie (Aanbestedende Dienst) die als zodanig in TenderNed is geregistreerd en geactiveerd.

PIANOo

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, PIANOo maakt onderdeel uit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2. Gebruikstoepassingen MVI ZET

MVI ZET is in beheer bij PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van MVI ZET. Lees de gebruiksvoorwaarden en de helpfunctie goed door voordat u MVI ZET gaat gebruiken. MVI ZET wordt gebruikt om inzicht in de vorderingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te verkrijgen.

3. Aanvaarding en toepassing gebruiksvoorwaarden

Met de registratie in MVI ZET aanvaardt de Gebruiker de gebruiksvoorwaarden en verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de helpfunctie.

4. Vertrouwelijkheid

Aan derden worden geen gegevens verstrekt, wordt geen toegang gegeven tot gegevens en worden geen gegevens ter inzage gegeven, behoudens voor zover wettelijke bepalingen, zoals bepalingen in de Wet openbaarheid van bestuur of een rechterlijke uitspraak, daartoe noodzaken. Indien uit wettelijke bepalingen, zoals bepalingen in de Wet openbaarheid van bestuur, een plicht voor PIANOo volgt tot verstrekken van gegevens aan derden, verschaffen van toegang tot gegevens aan derden of ter inzage legging van gegevens voor derden, dan wordt de Aanbestedende Dienst voordat daarover een beslissing wordt genomen geïnformeerd en krijgt de Aanbestedende Dienst de gelegenheid daarover een zienswijze te geven.

Het is mogelijk om geanonimiseerde vergelijkingen tussen organisaties te maken. Tevens kan de informatie in de MVI ZET gebruikt worden voor rapportages over de voortgang van de ontwikkelingen op het gebied van MVI en aanbesteden in het algemeen binnen (bepaalde groepen van) Aanbestedende Diensten. De informatie zal in dat geval niet herleidbaar zijn tot een specifieke Aanbestedende Dienst.

5. Gegevensuitwisseling en informatiebeveiliging

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij invoeren in MVI ZET. PIANOo verifieert de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze gegevens van de gebruikers niet.
PIANOo spant zich maximaal in om de kwaliteit van de informatiebeveiliging te borgen. PIANOo kan echter niet volledig uitsluiten dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten.

PIANOo doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de bestanden op de servers te vrijwaren van virussen maar kan niet garanderen dat de website en het elektronisch systeem te allen tijde virusvrij zullen zijn. PIANOo gaat ervan uit dat de Gebruiker zelf ook beveiligingsmaatregelen neemt.

6. Privacyverklaring en bescherming persoonsgegevens

PIANOo verzamelt enkel de gebruikersnamen om een inlogfunctionaliteit te creëren en gebruikt deze (persoons)gegevens slechts voor de gebruikstoepassingen zoals beschreven onder punt 2 van deze voorwaarden, en om de dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast overlegt PIANOo gegevens aan derden indien de wet daartoe verplicht. PIANOo zal de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken, noch om die reden aan derden verstrekken.

PIANOo bewaart persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers alleen zolang en voor zover dit voor het gebruik en de werking van MVI ZET noodzakelijk is.

PIANOo staat ten aanzien van de registratie van Gebruikers in het elektronisch systeem voor aanbesteden ingeschreven in het register van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onder nummer [PM]. Bij een inbreuk op de beveiliging die leidt tot een datalek van persoonsgegevens geregistreerd in MVI ZET, zal PIANOo onverwijld melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bij de gebruiker(s) van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Dit conform de Wet meldplicht datalekken. Als een Gebruiker of een Aanbestedende Dienst een datalek ontdekt, dan rust ook op deze partijen de verplichting om het datalek te melden bij de AP. PIANOo meldt een datalek tevens bij het National Cyber Security Centrum.

Gebruikers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat de door hen in MVI ZET ingevoerde informatie en data en documenten voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

7. Aansprakelijkheid

Ten aanzien van geregistreerde gebruikers:

PIANOo verifieert niet de identiteit van een gebruiker noch of deze gemandateerd dan wel gevolmachtigd is om namens een organisatie op te treden. Aanbestedende diensten dienen hierop zelf toe te zien. PIANOo is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van gebruikersrechten.

Ten aanzien van inhoud:

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij in MVI ZET plaatsen. PIANOo verifieert de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan niet en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die als gevolg daarvan optreedt.

Ten aanzien van informatiebeveiliging:

PIANOo spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. PIANOo kan echter niet volledig uitsluiten dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. PIANOo is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van eventuele inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade.

Ten aanzien van virussen op de servers:

PIANOo doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de bestanden op de servers te vrijwaren van virussen, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde virusvrij zal zijn. Het gebruik van MVI ZET kan in geen geval leiden tot aansprakelijk voor de directe of indirecte schade bij Gebruikers ten gevolge van virussen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot MVI ZET, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken en overige materialen, berusten bij de Staat der Nederlanden. Het gebruik van het beeldmerk of andere rechten is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van PIANOo.

9. Rechtskeuze en forumkeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.